Zeznania podatkowe – kraj

Zeznania podatkowe są nieodłączną częścią rozliczeń podatkowych. W związku z obsługą podmiotów gospodarczych sporządzamy wszelkie wymagane przepisami prawa podatkowego zeznania podatkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą takie jak :

 • PIT 28  – formularz przeznaczony dla podatników, których dochody opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • PIT 36 – formularz przeznaczony dla podatników którzy:
 • prowadzili: – pozarolniczą  działalność   gospodarczą   opodatkowaną   na  ogólnych zasadach  przy  zastosowaniu  skali  podatkowej, – działy specjalne produkcji rolnej,
 • uzyskali przychody: – z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach, – od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek, – ze źródeł przychodów położonych za granicą, – z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzenia zaliczek,
 • korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy),
 • są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy,
 • sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego, 6) są obowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną),
 • obniżają dochód o straty z lat ubiegłych,
 • wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika. W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, jeden z powyższych warunków musi spełniać co najmniej jeden z małżonków.
 • PIT 36L – formularz  przeznaczony  dla  podatników   prowadzących  pozarolniczą działalność gospodarczą  lub  działy  specjalne  produkcji rolnej  opodatkowane na zasadach określonych w art.30c ustawy o  podatku  dochodowym  od  osób fizycznych – podatkiem liniowym.

Sporządzamy również zeznania podatkowe dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej takie jak:

 • PIT 37 –  formularz  przeznaczony   dla   podatników   zatrudnionych   na  podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, a także podatników uzyskujących przychody z tytułu emerytur i rent, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • PIT 38 – formularz przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu : 1) odpłatnego zbycia: – papierów wartościowych, – pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), – pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, – udziałów w spółkach mających osobowość prawną; 2) objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Sporządzamy zeznania podatkowe dla podatników uzyskujących dochody w Polsce, a także podatników, którzy są zobowiązani uwzględnić w swoich rozliczeniach dochody uzyskane poza granicami naszego kraju.