Księga Handlowa

Księga Handlowa to najbardziej skomplikowana ewidencja księgowa. Prowadzenie jej wymaga dużej znajomości zasad księgowych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, Księga Handlowa musi być prowadzona przez firmy, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód z działalności przekraczający 1.200.000 EUR.
Księga handlowa musi być prowadzona również przez:

  • spółki kapitałowe (akcyjna i z o.o.)
  • spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna)
  • spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 EUR.

Ustawa o rachunkowości nakłada na podmiot zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości wiele obowiązków. Należą do nich:

  • dokładne ewidencjonowanie wszystkich operacji gospodarczych, należności i zobowiązań,
  • prowadzenie szczegółowych ewidencji dotyczących poszczególnych obszarów działalności firmy,
  • przedstawienie sytuacji przedsiębiorstwa w sposób rzetelny i jasny,
  • takie kształtowanie wewnętrznej polityki rachunkowości, aby zapewniła ona wyodrębnienie    wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki przy zachowaniu zasady ostrożności.

Każda jednostka prowadząca księgi handlowe zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego. W jego skład wchodzą:  bilans,  rachunek zysków i strat, oraz informacja dodatkowa, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zapisy w prawidłowo prowadzonej księdze dają pełny obraz stanu finansowego firmy, a także umożliwiają bieżące monitorowanie stanów zapasów, należności, zobowiązań oraz wzajemnych relacji między tymi wielkościami.

Konsultant: Aleksandra Talkowska tel: 609-768-618